หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.6

ISBN : 9786162039737

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการกับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง