คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

Share
Share

ISBN : 0

Series name : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เกิดเป็นแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB