คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

Download
Share

คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

ISBN : 0

Series name : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

Auther name : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เกิดเป็นแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง