ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.2 (4 เล่ม)
ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.2 (4 เล่ม)

Share
Share

Series name : ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

Auther name : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อการอ่านออก เขียนได้ ช่วยฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนได้คล่องและถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยเทคนิคการแจกลูกและการสะกดคำ เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำ ทวน ผ่านกิจกรรมเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก พร้อมสอดแทรกหลักการจำและเกร็ดความรู้โดยเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง วรรณยุกต์ ไตรยางศ์และการผันอักษร การแต่งประโยค1 ชุด มี 4 เล่ม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB