ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.2 (4 เล่ม)
ชุดแบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.2 (4 เล่ม)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวพันธ์ และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อการอ่านออก เขียนได้ ช่วยฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนได้คล่องและถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยเทคนิคการแจกลูกและการสะกดคำ เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำ ทวน ผ่านกิจกรรมเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก พร้อมสอดแทรกหลักการจำและเกร็ดความรู้โดยเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง วรรณยุกต์ ไตรยางศ์และการผันอักษร การแต่งประโยค1 ชุด มี 4 เล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB