ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 6-8 ปี
ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 6-8 ปี

Share
Share

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 6-8 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 6-8 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การนับจำนวนไม่เกิน 1000/ การบวก ลบ คูณ หาร ไม่เกิน 1000/ รูปเรขาคณิต 2 มิติ - การวัดหน่วยเป็นเซนติเมตร/ การชั่งหน่วยเป็นกิโลกรัม และขีด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB