ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 5-7 ปี




ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 5-7 ปี

Share
Share

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 5-7 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การนับจำนวนไม่เกิน 100 - การบวก ลบ จำนวนไม่เกิน 100 - ความสัมพันธ์ส่วนรวมส่วนย่อย / การวัดแบบไม่มีหน่วยฐาน / รูปร่างเรขาคณิตที่หลากหลาย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB