หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037832

Auther name : ประมวล วิลาจันทร์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความปลอดภัยในงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานอาชีพ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องหมายความปลอดภัย โรคอันเกิดจากการทำงานในการใช้เครื่องจักร สารเคมี ไฟฟ้า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB