หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเป็นผู้ประกอบการ ม.4-6

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเป็นผู้ประกอบการ ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162037887

Auther name : สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเป็นผู้ประกอบการ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ การวางแผนเป้าหมายชีวิต การออม การลงทุน การจัดการ และการวางแผนทางการเงิน เรียนรู้กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน การเพิ่มผลผลิต และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB