หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเป็นผู้ประกอบการ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเป็นผู้ประกอบการ ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037887

ชื่อผู้แต่ง : สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การเป็นผู้ประกอบการ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการ การวางแผนเป้าหมายชีวิต การออม การลงทุน การจัดการ และการวางแผนทางการเงิน เรียนรู้กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ หลักการเบื้องต้นในการบริหารงาน การเพิ่มผลผลิต และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB