หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038198

Auther name : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาผ่านการใช้เทคนิค BAR MODEL แบบ Singapore Maths เทคนิคที่ทำให้เด็กสิงคโปร์ได้รับคะแนนสอบเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมาแล้ว เสริมด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์เชิง STEM ท้ายหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแนวข้อสอบ O-NET สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เทคนิคที่จำเป็นสำหรับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB