หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162038198

ชื่อผู้แต่ง : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาผ่านการใช้เทคนิค BAR MODEL แบบ Singapore Maths เทคนิคที่ทำให้เด็กสิงคโปร์ได้รับคะแนนสอบเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมาแล้ว เสริมด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์เชิง STEM ท้ายหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแนวข้อสอบ O-NET สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เทคนิคที่จำเป็นสำหรับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB