หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.5

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.5

e-Book
Share
e-Book
Share

Series name : กิจกรรมแนะแนว

Auther name : ธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.5 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มีการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ จากกรณีศึกษา พร้อมทั้งใบงานให้ได้สำรวจความถนัด พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB