หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ม.5

ชื่อชุด : กิจกรรมแนะแนว

ชื่อผู้แต่ง : ธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ม.5 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มีการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ จากกรณีศึกษา พร้อมทั้งใบงานให้ได้สำรวจความถนัด พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง