หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ป.5
หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ป.5

Instruction Media
Preview
Share
Instruction Media
Preview
Share

ISBN : 9786162037221

Series name : กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

Auther name : มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สื่อฯ สนับสนุนนโยบาย ศธ. ชุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ช่วยฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่อตนเองและผู้อื่นอย่างรอบด้าน เกิดความสามัคคี และเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB