หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ป.5

ISBN : 9786162037221

ชื่อชุด : กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

ชื่อผู้แต่ง : มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สื่อฯ สนับสนุนนโยบาย ศธ. ชุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ช่วยฝึกกระบวนการคิด และกระบวนการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่อตนเองและผู้อื่นอย่างรอบด้าน เกิดความสามัคคี และเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง