พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา
พจนานุกรม คำศัพท์พระพุทธศาสนา

Share
Share

ISBN : 9789743837623

Series name : พจนานุกรม

Auther name : รศ.ดนัย ไชยโยธา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา รวมถึงอธิบายความหมาย
ให้เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB