โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ยกระดับการเรียนรู้
คิดเชิงคำนวณ-แก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

อักษร ร่วมกับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ ใน"โครงการวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี การออกแบบกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21" ผ่านหลากหลายกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้

Unplugged Coding

เพิ่มทักษะครูผู้สอน ด้วยนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ไปกับกิจกรรม Unplugged Coding ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ Yoga Coding ออกแบบ “โค้ดดิ้ง” รูปทรงต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยการออกแบบตามคำสั่ง และ Graph paper ลักษณะเป็นตารางที่มีช่องสีดำและขาว ครูสามารถให้เด็กๆ ออกคำสั่งพาสัญลักษณ์ต่างๆ เดินไปยังช่องตารางตามกำหนด เพิ่มทักษะในการ คิด วิเคราะห์ อย่างเป็นลำดับขั้น เป็นการเตรียมบทเรียน ที่คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ และปรับใช้สำหรับจัดกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
สื่อ micro:bit
สื่อหนังสือ micro:bit in Action หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน สำหรับควบคุมและใช้งานบอร์ด micro:bit เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์โครงงาน เน้นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน กิจกรรมเน้นกระบวนการคิด สอดแทรกคำถามต่อยอดสอดคล้องตามหลักสูตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครู ที่ต้องการวางแผนการสอน
สื่อ Scratch in action
สื่อหนังสือ Scratch in action หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ด้วยกิจกรรมที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อปูพื้นฐานการเรียนวิทยาการคำนวณ ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) และแนวคิดการเขียนโปรแกรมแห่งศตวรรษที่ 21
Share

Relate article