picture

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture Data Analyst
เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงาน 27/01/2022

ลักษณะงาน

Job Description:

 • Gather requirements from users for designing data cube and dashboard corresponding to the requirements.
 • Extract data from database (i.e., MS SQL Server, MySQL and Postgresql) and other data format (i.e. xls, csv, Json) with BI Tools.
 • ETL and Cleaning unused data.
 • Design and develop dashboards.

คุณสมบัติ

- Requirement:

 • Bachelor degree (or upper) from Faculty of Computer Science or related field.
 • Have at least 2 years of work experience in Database Management System. (i.e., MS SQL Server, MySQL and Postgresql)
 • Have at least 1 year of work experience in BI tools. (i.e., Tableau, Qlikview, Qliksense, PowerBI, etc.)
 • Enjoy learning and have positive attitude.
 • Able to adapt own self into new situations.
 • Have an experience in database structure of SAP B1. (optional)
 • Have skill in Python. (optional)
picture Business Analyst
เทคโนโลยีสารสนเทศ Head of Section 04/11/2021

ลักษณะงาน

 

 • ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการนา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
 • ศึกษาระบบงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานของหน่วยงานตามที่ไดร้ับแจ้ง
 • จัดทำ Cost Benefit Analysis วางแผนวิธีการเก็บข้อมูล ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง
 • จัดทำเอกสารrequirement spec และprototype เพื่อconfirm กับ user ออกแบบระบบการทำ งานของ software ให้ตรงตาม business requirement
 • ออกแบบฐานข้อมลูและbusiness process ที่เหมาะสม ออกแบบ UX, UI และbusiness integration ที่เหมาะสม ทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาข้ึนใหม่กับ user (UAT) รับผิดชอบในการข้ึนระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับ user
 • จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้ งานอื่น ๆ ที่ได้ร้บมอบหมาย

คุณสมบัติ

-  

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, MIS, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบ เช่น ERP, WMS, Workflow ให้กับธุรกิจต่าง ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ user ได้
 • สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเขียน Store Procedure ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#, VB.NET หรือ Web Application
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การใช้งานหรือ Implement SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและท างานเป็นทีม
picture Full Stack Developer (React & NodeJS)
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- Develop for full stack web applications, using modern development tools for cloud-based environments.   

- Develop new features using React, NodeJS, Express, MongoDB, NoSQL, SQL databases.

- Develop Web Service, RESTFul API  and 3rd party.

- Experience with a Bootstrap Framework / Responsive Design.  

- Contribute to and maintain a React / NodeJS component library. 

- Building reusable components and front-end and back-end libraries for future use.   

คุณสมบัติ

- Qualification

- - Bachelor degree in Computer Engineering / Computer Science or related fields. 

- - 1+ years of React, NodeJS, Express, MongoDB, NoSQL, SQL databases.  

- - Knowledge in Cloud Platform (AWS,Google Cloud and relevant) will be advantage. 

- - Knowledge in Microservice Architecture will be advantage. 

- - Positive attitude and open mind.

- - Eager to learn for new technologies.

- - Can work as a team, Able to work under time constraints and pressure.  

- - Good communication / computer skills 

picture Programmer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. & Jr. Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc)
- ออกแบบ Technical Function
- ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
- ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
- ทำ Software Testing
- ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
- เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน
- ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติ

- -จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer

- -มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา  C#  React 

- -มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;

- -สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP  (Object Oriented Programming) ระดับดี

- -มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)

- -สามารถพัฒนาระบบด้วย .Net ระดับดี

- -สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้

- -เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ

-  

picture Application Support
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 • ศึกษาและทำความเข้าใจ Application ที่กำหนดใช้ในองค์กร เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน Application ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA) และช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
 • ช่วยวิเคราะห์ระบบการทำงานของ Application ที่จะนำเข้ามาใช้ในองค์กร หรือการยกเลิก / ปรับเปลี่ยน ระบบการทำงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 • ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
 • ทำ Software Testing
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนา Application
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23-35 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ใน Application support อย่างน้อย 2 ปี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Backup and restore database
 5. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web and window application โดยใช้ C#,VB.Net
 6. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 7. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี  และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 8. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 9. มีความรับผิดและทำงานเป็นทีม
 10. หากมีความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น ระบบการขาย, ระบบบัญชี ที่เกี่ยวกับ Application  ต่าง ๆ เช่น SAP B1 จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
picture Sr. Programmer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 1. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# VB.Net
 2. ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc)
 3. ออกแบบ Technical Function
 4. ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
 5. ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
 6. ทำ Software Testing
 7. ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 8. เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน
 9. ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 42 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer
 3. หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB.Net C# อย่างน้อย 5 ปี
 5. สามารถพัฒนาระบบด้วย ASP.Net , .NET Core ระดับดี
 6. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure
 7. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;
 8. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Service - REST API
 9. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP  (Object Oriented Programming) ระดับดี
 10. มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)
 11. มีความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมงานของตนเองและทีมงาน ให้ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 12. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 13. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี  และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 14. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 15. มีความรับผิดและทำงานเป็นทีม
picture System Analyst
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. Officer 04/04/2020

ลักษณะงาน

- ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ user

- วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง

- จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype เพื่อ confirm กับ user

- ออกแบบระบบการทำงานของ software ให้ตรงตาม business requirement

- ออกแบบฐานข้อมูลและ business process ที่เหมาะสม

- วางแผน, มอบหมาย, ตรวจสอบ และควบคุมทีมงาน (Programmer, Tester) เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตรงตามเวลา

- ทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่กับ user (UAT)

- รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับ user

- จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, MIS, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบ เช่น ERP, WMS, Workflow ให้กับธุรกิจต่าง ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ user ได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement
 • สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#, VB.NET หรือ Web Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม
picture UI/UX Designer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 03/04/2020

ลักษณะงาน

 • Ideate design and understanding of the business/user requirement in the usable wireframes.
 • Developer high level of the detailed user flow diagrams, wireframes, mock-ups, user interfaces and prototypes for effectively communicate interaction and functional design. 
 • Design UI elements for website, mobile application and digital platform.
 • Consistently improve the product experience based on business needs, user feedback and data analyst.

คุณสมบัติ

 • 3 year experience working as a UI designer on the cross-functional development team.
 • Understanding of user interface, web design guidelines, and user experience. 
 • Efficient in Sketch, Illustrator, Photoshop, and other design and prototyping tools.