picture

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture Software Tester
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 22/08/2023

ลักษณะงาน

  

คุณสมบัติ

-   

picture Project Coordinator (IT)
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 23/05/2023

ลักษณะงาน

 1. ติดต่อ ติดตาม ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
 2. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารงบประมาณ เอกสารส่งมอบ คู่มือ และช่วยการฝึกอบรม
 3. ให้คำแนะนำรายละเอียดการใช้งานและตอบปัญหาเกี่ยวกับระบบให้กับผู้ใช้งาน
 4. จัดทำรายงาน รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคให้ผู้ใช้งาน หัวหน้างานและทีมงานรับทราบได้
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน project management , solution หรือ software development , service delivery จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่างดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะโปรแกรมมีการอัพเดทตลอดเวลา และมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องเรียนรู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน
 4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ
 5. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
picture Software Tester
เทคโนโลยีสารสนเทศ . 16/05/2023

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture Security Specialist
เทคโนโลยีสารสนเทศ Supervisor 21/02/2023

ลักษณะงาน

 • ออกแบบ ติดตั้ง เทคโนโลยี หรือวิธีการเพิ่ม ความปลอดภัย ป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศ และเฝ้าระวังให้ระบบมีความปลอดภัยเสมอ
 • กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบได้
 • ออกแบบสถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์ และพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • จัดทำเอกสาร คู่มือ และโปรโตคอลที่ใช้เกี่ยวกับปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ตรวจสอบค่า Config ให้สอดคล้องกับการใช้งาน และปลอดภัย
 • ใช้เครื่องมือทำ Vulnerabilities พร้อมแนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
 • ใช้เครื่องมือทดสอบเจาะระบบ กับอุปกรณ์ Network Server รวมถึง Web Service, API ต่างๆ
 • ทำรายงานความปลอดภัย ระดับตัวชีวัดความปลอดภัย และแนวทางปรับปรุงแก้ไข
 • มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและระงับเหตุที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • แนะนำ และให้คำปรึกษา ทางด้าน Security แก่สมาชิกในทีม
 • สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ให้กับคนในองค์กร

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบออกแบบและดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบปฎิบัติการ, Database, Firewall, IPS, Anti-virus Software, AD, Log, Content Filtering ฯลฯ
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบ Network ให้มีความปลอดภัย และเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ หลักการที่ดีเกี่ยวความปลอดภัย เทคนิควิธีการ และโปรโตคอลต่างๆ ที่ใช้งาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บ เช่น Web Applications, Web Services, API รวมถึงขบวนการส่งข้อมูลให้ปลอดภัย
 • มีไหวพริบทักษะการแก้ปัญหา และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
picture System Engineer
เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงาน 26/01/2023

ลักษณะงาน

ให้การสนับสนุนและจัดการการดำเนินงานดังต่อไปนี้:
1. Windows Server / Linux Server
2. ข้อกำหนด/การใช้งานเครือข่าย 
- การสนับสนุนเหตุการณ์/บริการที่สอดคล้องกับข้อตกลงระดับบริการ (SLA)
- ดูแล Helpdesk เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและดำเนินการ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายด้านไอที ขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
- ประสานงานกับผู้ขายเพื่อให้บริการบำรุงรักษา Computer Hardware & Software และแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดเหตุขึ้น
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ 2-5  ปี เกี่ยวกับการออกแบบ, ติดตั้งและบริหารระบบ IT Infrastructure
 3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ OSI model, TCP/IP model, และ Operating System เช่น UNIX, Linux, Windows Server
 4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับ IT Infrastructure, Virtualization และ Containerization เช่น VMware, Virtual Box
 5. มีทัศนคติความรับผิดชอบสูงที่พร้อมรับงานโครงการสำหรับองค์กร
 6. มีความสามารถในการติดตั้ง ประสานงาน ให้คำปรึกษา และนำเสนอตลอดช่วงโครงการ
picture Network Engineer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Senior Officer 24/01/2023

ลักษณะงาน

 • ดูแลงานด้านเครื่อง Server และระบบ Server ขององค์กร
 • ดูแล ออกแบบ ติดตั้ง และตั้งค่าการทำงานของ IT Infrastructure
 • ดูแลอุปกรณ์ Window Sever, Linux
 • ดูแลอุปกรณ์ Network, Firewall, Switch ต่าง ๆ ภายในองค์กร
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับ Incident ทางด้าน Network เพื่อนำเสนอ
 • สนับสนุนการทำงานของ IT Support
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา IT, Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านระบบ Server มาก่อน อย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความรู้ในเรื่อง Network, Switch L2-L3, MPLS, Network Security, Routing, Network Monitoring, DNS, DHCP, Gate way, VPN
 4. มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบ VMware, Veeam Backup
 5. มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบ Active Directory, Group Policy, IIS, File Server quota and Policy และสามารถเขียน Scrip bat file ขนาดเล็กได้
 6. มีความรู้ความเข้าใจ Cisco Wireless controller และ Access Point, SSID
 7. มีทักษะการเจรจา และประสานงานกับ Vendor ได้เป็นอย่างดี
 8. มีทัศนคติที่ดี ความคิดเชิงบวก มีความรับผิดชอบสูง
 9. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
picture Management
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการ 24/01/2023

ลักษณะงาน

.

คุณสมบัติ

- .

picture Business Analyst
เทคโนโลยีสารสนเทศ Head of Section 04/11/2021

ลักษณะงาน

 

 • ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการนา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
 • ศึกษาระบบงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานของหน่วยงานตามที่ไดร้ับแจ้ง
 • จัดทำ Cost Benefit Analysis วางแผนวิธีการเก็บข้อมูล ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง
 • จัดทำเอกสารrequirement spec และprototype เพื่อconfirm กับ user ออกแบบระบบการทำ งานของ software ให้ตรงตาม business requirement
 • ออกแบบฐานข้อมลูและbusiness process ที่เหมาะสม ออกแบบ UX, UI และbusiness integration ที่เหมาะสม ทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาข้ึนใหม่กับ user (UAT) รับผิดชอบในการข้ึนระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับ user
 • จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้ งานอื่น ๆ ที่ได้ร้บมอบหมาย

คุณสมบัติ

-  

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, MIS, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบ เช่น ERP, WMS, Workflow ให้กับธุรกิจต่าง ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ user ได้
 • สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเขียน Store Procedure ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#, VB.NET หรือ Web Application
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การใช้งานหรือ Implement SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและท างานเป็นทีม
picture Full Stack Developer (React & NodeJS)
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- Develop for full stack web applications, using modern development tools for cloud-based environments.   

- Develop new features using React, NodeJS, Express, MongoDB, NoSQL, SQL databases.

- Develop Web Service, RESTFul API  and 3rd party.

- Experience with a Bootstrap Framework / Responsive Design.  

- Contribute to and maintain a React / NodeJS component library. 

- Building reusable components and front-end and back-end libraries for future use.   

คุณสมบัติ

- Qualification

- - Bachelor degree in Computer Engineering / Computer Science or related fields. 

- - 1+ years of React, NodeJS, Express, MongoDB, NoSQL, SQL databases.  

- - Knowledge in Cloud Platform (AWS,Google Cloud and relevant) will be advantage. 

- - Knowledge in Microservice Architecture will be advantage. 

- - Positive attitude and open mind.

- - Eager to learn for new technologies.

- - Can work as a team, Able to work under time constraints and pressure.  

- - Good communication / computer skills 

picture Programmer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. & Jr. Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

- ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc)
- ออกแบบ Technical Function
- ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
- ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
- ทำ Software Testing
- ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
- เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน
- ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติ

- -จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer

- -มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา  C#  React 

- -มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;

- -สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP  (Object Oriented Programming) ระดับดี

- -มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)

- -สามารถพัฒนาระบบด้วย .Net ระดับดี

- -สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้

- -เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ

-  

picture Application Support
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 • ศึกษาและทำความเข้าใจ Application ที่กำหนดใช้ในองค์กร เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน Application ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA) และช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
 • ช่วยวิเคราะห์ระบบการทำงานของ Application ที่จะนำเข้ามาใช้ในองค์กร หรือการยกเลิก / ปรับเปลี่ยน ระบบการทำงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 • ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
 • ทำ Software Testing
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนา Application
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23-35 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ใน Application support อย่างน้อย 2 ปี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Backup and restore database
 5. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web and window application โดยใช้ C#,VB.Net
 6. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 7. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี  และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 8. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 9. มีความรับผิดและทำงานเป็นทีม
 10. หากมีความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น ระบบการขาย, ระบบบัญชี ที่เกี่ยวกับ Application  ต่าง ๆ เช่น SAP B1 จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
picture Sr. Programmer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

 1. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# VB.Net
 2. ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc)
 3. ออกแบบ Technical Function
 4. ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
 5. ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
 6. ทำ Software Testing
 7. ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 8. เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน
 9. ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 42 ปี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer
 3. หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB.Net C# อย่างน้อย 5 ปี
 5. สามารถพัฒนาระบบด้วย ASP.Net , .NET Core ระดับดี
 6. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure
 7. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;
 8. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Service - REST API
 9. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP  (Object Oriented Programming) ระดับดี
 10. มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)
 11. มีความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมงานของตนเองและทีมงาน ให้ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
 12. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 13. ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี  และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
 14. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 15. มีความรับผิดและทำงานเป็นทีม
picture IT Support
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 16/01/2021

ลักษณะงาน

- IT Support Officer
- ดูแลแก้ใขปัญหาคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน
- ดูและระบบ Network ของสำนักงาน

คุณสมบัติ

- - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาคอมพิวเตอร์
- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศได้ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

picture System Analyst
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sr. Officer 04/04/2020

ลักษณะงาน

- ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ user

- วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง

- จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype เพื่อ confirm กับ user

- ออกแบบระบบการทำงานของ software ให้ตรงตาม business requirement

- ออกแบบฐานข้อมูลและ business process ที่เหมาะสม

- วางแผน, มอบหมาย, ตรวจสอบ และควบคุมทีมงาน (Programmer, Tester) เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตรงตามเวลา

- ทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่กับ user (UAT)

- รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับ user

- จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, MIS, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบ เช่น ERP, WMS, Workflow ให้กับธุรกิจต่าง ๆ
 • สามารถทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ user ได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement
 • สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#, VB.NET หรือ Web Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม
picture UI/UX Designer
เทคโนโลยีสารสนเทศ Officer 03/04/2020

ลักษณะงาน

 • Ideate design and understanding of the business/user requirement in the usable wireframes.
 • Developer high level of the detailed user flow diagrams, wireframes, mock-ups, user interfaces and prototypes for effectively communicate interaction and functional design. 
 • Design UI elements for website, mobile application and digital platform.
 • Consistently improve the product experience based on business needs, user feedback and data analyst.

คุณสมบัติ

 • 3 year experience working as a UI designer on the cross-functional development team.
 • Understanding of user interface, web design guidelines, and user experience. 
 • Efficient in Sketch, Illustrator, Photoshop, and other design and prototyping tools.