AfL โรงเรียนปัญณวิชญ์


AfL โรงเรียนปัญณวิชญ์

ความสำเร็จคือคุณภาพของการจัดการศึกษา พัฒนาครูไปพร้อม ๆ กับการพัฒนานักเรียน การที่เด็กจะเก่ง ครูก็ต้องเก่งด้วย
แชร์