โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

กระตุ้นการเรียนรู้ ฝึกทักษะ วิเคราะห์ - แก้ปัญหา

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

อักษร ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัยปูพื้นฐานเรื่อง “โค้ดดิ้ง” เรียนรู้การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ให้ครูผู้สอน สามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้ ไปปรับใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นการบรรยายให้ความรู้ และ ฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมขั้นพื้นฐาน Coding Thailand

ให้ความรู้ และอธิบายนโยบายหลักของวิทยาการคำนวณ และการนำ Coding Thailand มาใช้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 เสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย ได้อย่างเหมาะสม กับการปูพื้นฐาน “โค้ดดิ้ง” พัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทักษะการวางแผน และการแก้ปัญหา

ฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะ “โค้ดดิ้ง” สร้างการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจ

เรียนรู้ไปกับฐานกิจกรรมหลากหลาย โดยใช้สื่อมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ และกระตุ้นความสนใจของเด็ก ด้วยการสร้างฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ครูผู้เข้าอบรมลองปฏิบัติจริง ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อาทิฐาน The explorer,Hint for pig Sorting Animal ,Coding in Action ,Cubetto , Beebot ,Tangram , Cobetto , Xo , IDEA KIT ต่อยอดครูผู้สอน นำความรู้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอน ตามบริบทของห้องเรียนอย่างเหมาะสม
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง