แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

* Upload ภาพถ่าย

ข้อมูลตำแหน่ง

บาท

ประวัติส่วนตัว*

ปี

ซม.

กก.

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

สื่อสังคมออนไลน์

Line*
Facebook
Twitter
อื่นๆระบุ

สถานภาพทางการทหาร *

 

สถานภาพสมรส *

คู่สมรส

ประวัติครอบครัว

บิดา

มารดา

ประวัติการทำงาน

เรียงจากสถานที่ทำงานล่าสุด

ทักษะทางด้านภาษา info กรุณาอ่านคำแนะนำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตำแหน่งของท่าน( พอใช้, ดี, ดีมาก )

ทักษะคอมพิวเตอร์*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

MS.Word

MS.Excel

MS.Powerpoint

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

ทักษะคอมพิวเตอร์อื่นๆ

งานอดิเรก*


ข้อมูลสุขภาพ*


ข้อมูลคดีความ*


ข้อมูลบุคคลอ้างอิง*


ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ* (ยกเว้นบุคคลในครอบครัว และ ญาติสนิท)

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2

ข้อมูลบุคคลติดต่อฉุกเฉิน* (สามารถเป็นบุคคลในครอบครัว และ ญาติสนิทได้)

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2

*ข้อมูลการทราบข่าวสาร    ตอบอย่างน้อย 1 ข้อ

* คำถาม    ตอบให้ครบทุกข้อ


- มีความอดทน
- รักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
- มีความยืดหยุ่นแบบมีจุดยืน
- รักที่จะพัฒนาการศึกษา
- Service Mind การพร้อมที่จะให้บริการที่ดี
- การได้รับความเชื่อถือจากคนรอบข้าง
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ปรับตัวได้ดี

ผลงาน* กรุณาเลือกระบุผลงาน ตามตำแหน่งที่ท่านสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานขาย

(เป้าการขายครั้งล่าสุด / ผลงานยอดขายจากเป้าที่ได้รับ / รางวัลจากการขาย และประสบการณ์ / ความรู้ของท่านจะมีส่วนช่วยในการขายสื่อการเรียนการสอนอย่างไร)

ตำแหน่ง นักวิชาการ

ท่านคิดว่าประสบการณ์และความรู้ของท่าน จะมีส่วนพัฒนาการจัดทำสื่การเรียนการสอนได้อย่างไร

ตำแหน่ง ระดับผู้จัดการ ขึ้นไป

ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในระดับผู้จัดการขึ้นไป ปี

จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาล่าสุด คน

สไตล์การบริหารทีม / บริหารจัดการข้อด้อยของทีมอย่างไร / ผลงานของทีมที่ภูมิใจที่สุด

อื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำตอบ และข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัครของท่านนี้ เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้ว หากปรากฏข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดงพร้อมรายละเอียดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ท่านปลดข้าพเจ้าออกจากการเป็นพนักงานทันที โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ

2.ข้าพเจ้าเข้าใจ และรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน และขอรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ ข้าพเจ้ามีสิทธิ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัททั้งหมด โดยตกลงรับผิดชอบ หากมีกรณี การเรียกร้องใดๆ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว

3.ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม และพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการประเมิน และพิจารณาคุณสมบัติในการรับสมัครเข้าทำงานของบริษัท ได้แก่

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลประวัติอาชญากรรม