สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

เรียนรู้นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 
อักษร ร่วมกับ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมกิจกรรมการสร้าง “ห้องเรียนวิทยาการคำนวณ” คุณภาพ ในงานประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” โดยจัดบูทนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณมากมาย คัดสรรมาเพื่อคุณครูโดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
 

micro:bit in Action

สื่อหนังสือกิจกรรมที่ออกแบบมาในแนวคิด Heuristic Approach ให้ผู้เรียนได้คิด และลงมือทำด้วยตนเอง สามารถลองผิดลองถูกได้โดยไม่กังวลว่าจะผิดพลาด ใช้การสังเกตและบันทึกผลอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสามารถนำมาคิดไตร่ตรอง และสรุปรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง
 

Scratch in Action – ANIMATION

พัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดของผู้เรียน ผ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลายรูปแบบที่จำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หนังสือกิจกรรม Scratch in Action – ANIMATION เพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์โครงงานที่สนุกสนาน และท้าทาย ตั้งแต่การสร้างแอนิเมชันง่ายๆ ไปจนถึงการสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้ปกครอง หรือใช้เป็นหนังสือเสริมในโรงเรียนก็ได้ตามความเหมาะสม
 
 

โครงการต้นแบบ “แผงโซล่าเซลล์จำลอง”

สร้างสรรค์ชุด STEAM School Kit ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนาทักษะและกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ด้วยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning ควบคุมการทำงานโดยสมองกล Quirkbot ที่ทำให้การเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งเป็นเรื่องง่าย
 
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง