สื่อประกอบการสอน มัธยมปลาย แบบฝึกหัด/สื่อเสริม

สื่อเสริมการเรียนรู้ ม.4- ม.6

กลุ่มสาระฯ
หลักสูตร
วิชา
แบบวัดและบันทึกผลฯ
แบบฝึกหัด/แบบฝึกสมรรถนะและการคิด
สื่ออื่นๆ (เฉลย)
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
-
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
-
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
-
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
-
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-