สื่อประกอบการสอน มัธยมต้น อญ./ประกันฯ

หนังสือเรียน อญ./ประกันฯ ม.1- ม.3

กลุ่มสาระฯ
หลักสูตร
วิชา
Active Learning
แผนฯ
คู่มือครู
PPT/
Audio
ข้อสอบ
 
 
 
 
 
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60
-
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
-
-
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
-
-
-
 
สุขศึกษา และพลศึกษา
51
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ
51
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ
51
-
-
-
-
 
ภาษาอังกฤษ
51
-
-
-
-