สื่อประกอบการสอน มัธยมต้น แบบฝึกหัด/สื่อเสริม

สื่อเสริมการเรียนรู้ ม.1- ม.3

กลุ่มสาระฯ
หลักสูตร
วิชา
สมฐ.
แบบวัดและบันทึกผลฯ
แบบฝึกหัด/แบบฝึกสมรรถนะและการคิด
กิจกรรม
สื่ออื่นๆ
 
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
-
-
-
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
-
-
-
-
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
-
-
 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
-
-
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60
-
-
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
-
-
-
-
 
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ
51
-
 
ภาษาอังกฤษ
51
-