แบบฝึก Kid Quiz พืช
แบบฝึก Kid Quiz พืช

Share
Share

Series name : Play N Grow

Auther name : ฝ่ายวิชาการ

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึก Kid Quiz ให้เด็กได้ฝึกซ้ำย้ำทวนและประเมินความเข้าใจเป็นรายบุคคล จากความรู้ที่ได้หลังเล่นเกม Kid Quiz (กิจกรรมกลุ่ม)
เรื่องพืช เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพืช ได้แก่ ประโยชน์
การเจริญเติบโต ในกิจกรรมสนุกสนานฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB