ชุด Happy Hearts ระดับ 3
ชุด Happy Hearts ระดับ 3

Share
Share

Series name : ชุด Happy Hearts

Auther name : Janny Dooley And Virginia Evans (Express Publishing)

Copy : etc.

Product detail

ชุดรวมสื่อที่ออกแบบตามหลักพัฒนาการ 5 ด้าน S.P.IC.E สำหรับคุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ช่วยสร้างให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข เน้นความสนุกสนาน และรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB