ชุด Play N Grow : รู้รอบตัวเรื่องตัวเรา
Download
Share

ชุด Play N Grow : รู้รอบตัวเรื่องตัวเรา

Series name : ชุด เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ปฐมวัย ชุด Play N Grow

Auther name : อักษร สมาร์ท B

Copy : etc.

Product detail

ส่งเสริมเชาว์ปัญญา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเป็นกระบวนการ หลังจากเล่นของเล่นเสริมทักษะ เด็กสามารถฝึกซ้ำย้ำทวนผ่านแบบฝึกที่มีกิจกรรมสนุกสนาน ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยใบงาน เนื้อหากิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวการเจริญเติบโตของคนและบุคคลในครอบครัว ตรงตามสาระตัวเด็ก สาระบุคคลและสถานที่รอบตัวเด็ก

Related Products