หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038921

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : จรินทร์ เทศวานิช และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน สามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ วิเคราะห์ถึงผลดี ผลเสียของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และผลที่มีต่อสังคมไทย

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB