หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

ISBN : 9786162035647

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : สัญชัย สุวังบุตร และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้เวลาและการแบ่งยุคประวัติศาสตร์สากลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประวัติศาสตร์สากลอารยธรรมของโลกยุคโบราณ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเฉลียวฉลาด รอบคอบมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products