หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038396

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ชูชาติ รอดถาวร,ภาสกร บุญนิยม

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เอื้อต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการปฏิบัติกิจกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB