ชุด LearnPlus Science เรื่อง แสงและคุณสมบัติของแสง
ชุด LearnPlus Science เรื่อง แสงและคุณสมบัติของแสง

Share
Share

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบตามรูปแบบการสอน 5Es

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงและคุณสมบัติของแสง เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแสงและคุณสมบัติของแสง การดูดกลืนและการสะท้อนแสงสีของวัตถุ และแสงกับนัยน์ตา เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB