หิน
Download
Share
picture

หิน

ISBN : 9789744392657

Series name : วิทยาศาสตร์ 360

Auther name : Gerry Bailey ผู้แปล ธวัชชัย ดุลยสุจริต

Copy : etc.

Product detail

เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหิน ตั้งแต่การเกิดหิน การเปลี่ยนแปลงของหินที่มีผลต่อภูมิอากาศ และภูมิประเทศ ลักษณะและคุณสมบัติของหินเพื่อใช้ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ซากดึกดำบรรพ์ สิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณ ภาพเขียนบนฝาผนัง และการนำประโยชน์ที่เกิดจากหินมาใช้ เช่น เชื้อเพลิงใต้ดิน แร่รัตนชาติ แร่ธาตุจากเหมืองแร่ รวมถึงการนำหินมาสร้างงานศิลปะ ใช้ในการก่อสร้าง ผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ทำกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ เพื่อสร้างความบันเทิง

Related Products