รู้ใช้คำ สร้างสรรค์ประโยค

รู้ใช้คำ สร้างสรรค์ประโยค

Share
picture
Share

ISBN : 9786164720237

Series name : ภาษาไทย ภาษาชาติ

Auther name : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

Copy : etc.

Product detail

อธิบายชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มคำ และประโยค คำในภาษาไทยมีหลากหลายชนิดและหน้าที่ คำเหล่านั้นจะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในประโยคซึ่งเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดในภาษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆในภาษาไทย เพื่อจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้อง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB