หนังสือกิจกรรม BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 5-7 ปี

หนังสือกิจกรรม BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 5-7 ปี

Share
Share

Series name : หนังสือกิจกรรม BrainUp

Auther name : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

Copy : etc.

Product detail

หนังสือกิจกรรมแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการปูพื้นฐานด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผ่านเรื่อองราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB