แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ ม.1-6

Auther name : ธราดล รานรินทร์, ศุภลักษณ์ สาธิตนาถ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ประวัติศาสตร์สากล ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ประกอบด้วยกิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB