ฝึกสมาธิเด็กด้วยโยคะ
ฝึกสมาธิเด็กด้วยโยคะ

Share
picture
Share

ISBN : 9786160000524

Series name : สร้างเสริมลักษณะนิสัย

Auther name : เกศสุดา ชาตยานนท์ บุญงามอนงค์

Copy : etc.

Product detail

การฝึกสมาธิโดยนำหลักการของโยคะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัวกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงทางด้านร่างกายและทักษะอื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นพื้นฐานของทักษะสำคัญต่างๆ ในการดำรงชีวิต

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB