แบบฝึกสมรรถนะและการคิด เศรษฐศาสตร์ ม.4-6
Download
Preview
Share

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

Series name : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

Auther name : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด เศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ตรงหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยเน้นทักษะต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรม Active Learning เน้นลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET พร้อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

Related Products