ชุด LearnPlus Social เรื่อง การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน
ชุด LearnPlus Social เรื่อง การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน

Share
Share

Series name : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอนProblem Solving Method

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางประชากร การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน สภาพปัญหาที่เกิดจากการตั้งถิ่นฐาน เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB