แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 (สิ้นสุดปีการศึกษา '66)

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : ยุทธคม ภมรสุพรวิชิต

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถามที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม เพิ่มข้อสอบประจำภาคเรียนในท้ายเล่ม เสริมกรอบแนวข้อสอบ O-NET และ PISA เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำก่อนสอบจริง


สินค้าใหม่ ปี '67 คลิกที่นี่

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB