สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Auther name : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง, แดนเนียล วิลเลียม โคล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) กระตุ้นความสนใจก่อนนำเข้าสู่บทเรียน เน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามแนวคิดและวิธีสอนของสิงคโปร์

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB