กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1 ตัวเรา-บุคคลและสถานที่
กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1 ตัวเรา-บุคคลและสถานที่

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ศิลปะสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : ปุญญิศา ภูมิผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ ออกแบบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง หรือ BBL (Brain–Based Learning) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256 - มุ่งให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วย การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เริ่มเรียนรู้จากการสัมผัสของจริงไปสู่สัญลักษณ์ พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ฝึกการเชื่อมโยงระหว่างโลกจินตนาการกับโลกแห่งความจริง ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย ท้าทาย และการใช้ภาพหลายมุมมอง กระตุ้นให้สมองได้คิดยืดหยุ่น คิดได้หลายแบบ หลายมุมมอง ในหลายบริบท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB