แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 11 : การเขียน
แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 11 : การเขียน

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สมพร หวานเสร็จ และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เป็นชุดแบบฝึกที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักพัฒนาการการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและเตรียมพร้อมทางด้านการรับรู้ ด้านภาษาและการคิดคำนวณ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนการเรียน ชุดนี้จัดทำขึ้นโดยผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง และพัฒนามากว่า 5 ปี สามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกทักษะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั่วไปให้มีความพร้อมทางการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB