ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.3
ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) อ.3

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุด งบเรียนฟรี

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย, อริสา โสคำภา

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุด เสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย (6 เล่ม) ระดับชั้น อ.3 สาระครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และเสริมด้วยทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ตามวัย) ในชุด ประกอบด้วย - หนังสือบูรณาการปฐมวัย 4 สาระฯ (4 เล่ม)สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 4 สาระ (ตัวเด็ก บุคคลฯ ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก) กิจกรรมหลากหลาย ฝึกคิดหลายด้านผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา) อย่างสมดุล เติมเต็มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามจุดเน้นของหลักสูตรฯ - - หนังสือเสริมทักษะที่จำเป็นในศตรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย (2 เล่ม) ได้แก่ ภาษาอังกฤษปฐมวัย ภาษาไทยปฐมวัย เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมทักษะด้านภาษา สู่การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB