ศพด 01-2 สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี (อปท.)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ศพด 01-2 สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี (อปท.)

ISBN : 8859281716900

ชื่อชุด : สมุดบันทึกพัฒนาการและสมุดรายงานประจำตัว

ชื่อผู้แต่ง : วิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี ตรงตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และตรงตามสำนักโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมีแบบบันทึกเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย (DSPM)

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง