นิทานคุณธรรม แมวเหมียวรักสะอาด
นิทานคุณธรรม แมวเหมียวรักสะอาด

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : นิทานคุณธรรม ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานคุณธรรม แมวเหมียวรักสะอาด ส่งเสริมคุณธรรมด้านความรักสะอาด แนะนำการอ่านร่วมกันโดยมีภาพน้าสายตาช่วยในการจดจ้าค้าศัพท์ ส้าหรับเด็กที่เริ่มต้นฝึกอ่าน เด็กที่มีความยากล้าบากในการอ่านเขียน และเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดใบงานจากนิทานเพื่อฝึกเขียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB