ปลาน้อยอยากบิน
ปลาน้อยอยากบิน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดนิทานคณิตศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร. อัญญมณี บุญซื่อ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานภาพ เน้นการให้ค าศัพท์และความรู้ทางคณิตศาสตร์ นิทานแต่ละหน้ามีคำถามชวนคิด และกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เรียนรู้เรื่องการบวก การลบ มีกิจกกรมทบทวนความเข้าใจ สรุปความคิดรวบยอด รวมคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์จากนิทาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB