กิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 (สื่อประจำตัวนักเรียน)




ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

กิจกรรม STEM สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 (สื่อประจำตัวนักเรียน)

ชื่อชุด : ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM กระตุ้นพลังการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมง่ายๆ ด้วยตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจนเกิดเป็นเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ภายในเล่มมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้ การจมและการลอย, การเปรียบเทียบน้ำหนัก, การสะท้อน, แรงดันอากาศ, แรงและการเคลื่อนที่, การเกิดลม, การเกิดรุ้ง, เศษส่วนอย่างง่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง