แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 4-6 ปี

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 4-6 ปี

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 4-6 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานทางการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิด เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Boom 's Taxonomy คือ จำ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง