กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : อยู่ร่วมกับผู้อื่น

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่เด็กเล็กควรรู้และทำได้ เช่น การดูแลความปลอดภัยพื้นฐานของตนเองในที่สาธารณะ มารยาท และวินัย ด้วยแบบฝึกเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เสริมแรงบวกด้วยสติกเกอร์รางวัล สนับสนุนให้เด็กนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 แนวทางพัฒนา EF และทักษะในศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง